Sol·licituds de l’Escola Gaia al Consell de Barri de Sagrada Família

Sol·licituds de l’Escola Gaia al Consell de Barri de Sagrada Família

La Comissió d’Espais i la Junta de l’AFA han sol·licitat la inclusió de dos punts a l’Ordre del Dia del Consell de Barri de Sagrada Familia (27 de novembre).

El Consell de Barri de Sagrada Família és l’òrgan de participació política de la ciutadania en les qüestions que afecten al barri. La seva finalitat és ser un canal de participació efectiva en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

El Consell es reuneix com a mínim dos cops l’any i s’hi presenten i discuteixen les principals transformacions del barri. Hi poden participar tots els veïns i veïnes del barri.

Aquests són els dos punts a incloure en el proper Consell de Barri:

Emplaçament definitiu de l’Escola Gaia 

A l’atenció del president / presidenta del Consell de Barri de Sagrada Família

PETICIÓ

La inclusió d’un punt en l’ordre del dia amb el títol “Emplaçament definitiu de l’Escola Gaia” per tractar aquest assumpte al Consell de Barri de la Sagrada Família convocat pel 27 de novembre de 2019 a les 19.00 h.

Petició emplaçament definitiu de l’Escola Gaia i estudi 

 

Fibrociment al tocar de les escoles Gaia, Encants i Leonor Serrano i altres indrets del barri

PETICIÓ

La inclusió d’un punt en l’ordre del dia amb el títol “El problema de la presència de cobertes de fibrociment al tocar de les escoles Gaia, Encants i Leonor Serrano i altres indrets del barri: riscos i actuacions urgents” per tractar aquest assumpte al Consell de Barri de la Sagrada Família convocat pel 27 de novembre de 2019 a les 19.00h

Cobertes fibrociment escoles Gaia Encants i Leonor Serrano actuacions urgents

 

Podeu consultar aquí el document presentat al consell i l’acta de la reunió.