Eleccions Consell Escolar

Eleccions Consell Escolar

Vols ser part de les decisions de l’escola?
Vols convertir en accions la veu de les nostres famílies?

El consell escolar és un dels òrgans de govern de l’escola, que compleix un seguit de funcions indispensables per al seu funcionament i gestió. En ell estan representats tots els membres de la comunitat educativa i està implicat en moltes decisions que afecten al dia a dia del centre. És per això que cal convocar eleccions als representants de les famílies que hi formaran part.

Calendari

 • Entrega formularis a families – 13 novembre
 • Convocatòria candidatures Fins – Dilluns 19 novembre
 • Votació – Dimecres 28 novembre

Volem que el Consell Escolar sigui un espai proper, de caliu, de comunicació, que ens permeti reflexionar i treballar conjuntament per a assolir el nostre objectiu comú, garantir que els i les alumnes tinguin les eines necessàries per al seu creixement dins l’escola.

La composició del consell escolar és:

 1. La directora, que el presideix.
 2. La cap d’estudis
 3. Una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 4. Quatre representants del professorat elegits pel claustre.
 5. Quatre representants de les famílies, elegits respectivament per ells i entre ells. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’Associació de Famílies del centre.
 6. Una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal
 7. La secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

Funcions principals del consell:

 • Participar en l’elaboració i aprovació del projecte educatiu, projecte de convivència, normes d’organització i funcionament de centre, i carta de compromís.
 • Aprovació de la programació general anual, memòria anual, pressupost i rendiment de comptes.
 • Acords de col·laboració amb entitats o institucions.
 • Directrius per a la programació de les sortides escolars i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el funcionament.

Més informació

Enllaç al formulari de candidats pròximament