Acta de la reunió de Comissions de l’AFA del 28 de setembre

Acta de la reunió de Comissions de l’AFA del 28 de setembre

-CATALÀ-

El passat divendres 28 de setembre de 2018 es van realitzar dues sessions de l’AFA a l’escola. Una primera relacionada amb les activitats extraescolars que comencen aquest any pels alumnes de P4 i una segona per la captació de noves famílies a les diferents comissions de l’AFA.

Extraescolars:
En aquesta sessió des de l’AFA es va explicar que, donat la gran quantitat de sol·licituds per participar a les extraescolars, s’ha optat, amb l’objectiu de poder atendre totes les peticions, per doblar els grups en què sigui necessari.

El primer punt va ser aclarir que les extraescolars s’ofereixen només de P4 en endavant. Els alumnes de P3, de 16h a 17h, només poden estar a l’acollida (mesura consensuada AFA-Escola).

Es va entregar una enquesta a les famílies inscrites per tal de conèixer les seves preferències pel que fa als dies per apuntar als seus fills a les extraescolars. En base a aquesta informació recopilada s’han distribuït els alumnes entre els grups inicials i els de nova creació. Durant la sessió informativa es van presentar aquests grups i es van atendre les peticions de modificacions.

Els mestres i/o representants de cada extraescolar van fer una breu presentació de l’activitat i del seu mètode de treball. Les famílies van poder fer totes les preguntes i peticions d’aclariments que van considerar oportunes, tant als proveïdors com a la comissió d’extraescolars.

Captació noves famílies a l’activitat de l’AFA:
Aquesta sessió anava dirigida a les noves famílies que han entrat a l’escola aquest any i que tenien ganes de col·laborar i implicar-se de forma activa amb el dia a dia de l’AFA.

A la sessió cada comissió (i també la Junta) van explicar la seva activitat durant el curs 2017-2018 i van presentar les seves principals línies d’actuació per al present curs.
Ja es va presentar la macrocomissió de menjador, extraescolars i festes dividida en tres: menjador/extraescolars, acollida i casals/lúdica.

Aquesta modificació està ja operativa però pendent de ratificació en assemblea. Un cop finalitzades les presentacions cada comissió va ocupar una taula de l’espai de menjador i les famílies van poder acostar-se a comentar “en petit comité” les seves inquietuds i possibilitats de participació. Poc a poc es van anar assentant els grups i cadascú es va incorporar a la comissió que més el va convèncer.

Pràcticament es va doblar la presència de famílies a totes les comissions, pel que es considera que la convocatòria va ser tot un èxit, s’espera que s’incorporin algunes famílies més que no van poder assistir a la reunió.

Si voleu més informació sobre que fan les diferents comissions, la trobareu aquí.

==============

-CASTELLANO-

El pasado viernes 28 de septiembre de 2018 se realizaron dos sesiones del AFA en la escuela. Una primera relacionada con las extraescolares que inician este año para los alumn@s de P4 y una segunda de captación de nuevas familias a las diferentes comisiones del AFA.

Extraescolares:
En esta sesión desde el AFA se explicó que, dada la gran cantidad de solicitudes para participar en las extraescolares, se ha optado, con el objetivo de poder atender a todas las peticiones, por doblar los grupos que ha sido necesario.

El primer punto fue aclarar que las extraescolares se ofrecen únicamente de P4 en adelante. Los alumnos de P3, de 16 a 17, solo pueden hacer acogida (medida consensuada AFA-Escuela).

Se pasó una encuesta a las familias inscritas para saber sus preferencias en cuanto a los días en los que apuntar a sus hijos a las extraescolares. En base a la información recopilada se han distribuido los alumnos entre los grupos iniciales y los de nueva creación. Durante la sesión informativa se presentaron estos grupos y se atendieron las peticiones de modificaciones que se produjeron.

Los profesores y/o representantes de cada extraescolar hicieron una breve presentación de la actividad y método de trabajo que tienen. Las familias pudieron hacer todas aquellas preguntas y petición de aclaraciones que consideraron oportunas, tanto a los proveedores como a la comisión de extraescolares.

Captación nuevas familias a la actividad del AFA:
Esta sesión iba dirigida a las nuevas familias que han entrado a la escuela esta año y que tenían ganas de colaborar e implicarse de forma activa con el día a día del AFA.

La sesión consistió en que cada comisión (y también la Junta) explicaron su actividad durante el curso 2017-2018 y presentaron sus principales lineas de actuación para el curso presente.
Ya se presentó la macrocomisión de comedor, extraescolares y fiestas dividida en tres: comedor/extraescolares, acogida y casales/lúdica.

Esta modificación está ya operativa pero pendiente de ratificación en asamblea.
Una vez finalizadas las presentaciones cada comisión ocupó una mesa del espacio comedor y las familias pudieron acercarse a comentar «en petit comité» sus inquietudes y posibilidades de participación. Poco a poco se fueron asentando los grupos y cada cual se incorporó a la comisión que más le convenció.

Prácticamente se dobló la presencia de familias en todas las comisiones, por lo que se considera que la convocatoria fue todo un éxito; se espera que se incorporen algunas familias más que no pudieron asistir a la reunión.

Si queréis más información sobre lo que hacen las comisiones, la encontraréis aquí.