Convocatòria Assemblea Ordinaria AFA – 26 gener 17h

Convocatòria Assemblea Ordinaria AFA – 26 gener 17h

La AFA de l’escola Gaia ha acordat la celebració de l’Assemblea general el proper divendres 26 de gener a les 17 h a l’escola Gaia

ORDRE DEL DIA

 • Benvinguda
 • Lectura de l’ordre del dia
 • Aprovació acta assemblea constituent
 • Aprovació de la memòria i estat de comptes del curs 2017
 • Aprovació projecte i pressupost del curs 2018
 • Aprovació RFI (Reglament de Funcionament Intern)
 • Renovació vocalia comissió Festes, menjador i extraescolars
 • Exposició comissions.
 • Precs i preguntes

L’obertura de portes tindrà lloc mitja hora abans, per millor organització de l’assemblea.
Es recomana assistir sense fills, amb l’objectiu d’afavorir la dinàmica de l’assemblea. Per facilitar-ho s’allargarà el servei d’acollida fins a les 19.30h. Per les famílies associades a l’AFA aquest servei serà gratuït, per les famílies no associades tindrà un cost de 5 € (per 2,5 hores).

CONFIRMAR ACOLLIDA (fins 24/01)
Poden confirmar el servei d’acollida a: afa.comissiofestes@gmail.com
O a través del següent formulari.

Desitjo servei d’acollida

Error: Formulario de contacto no encontrado.

Les famílies que vulguin inscriure al AFA el mateix dia de l’Assemblea podran fer-ho lliurant la quota personalment.


La AFA de la escuela Gaia ha acordado la celebración de la asamblea general el próximo viernes 26 de enero a las 17 h en la escuela Gaia

ORDEN DEL DÍA

 • Bienvenida
 • Lectura del orden de día
 • Aprobación acta asamblea constituyente
 • Aprobación de la memoria y estado de cuentas del curso 2017
 • Aprobación proyecto y presupuesto del curso 2018
 • Aprobación RFI (Reglamente de funcionamiento interno)
 • Renovación vocalía comisión de Fiestas, extraescolares y comedor
 • Exposición comisiones
 • Ruegos y preguntas

Se abrirán puertas media hora antes, para mejor organización de la asamblea.
Se recomienda asistir sin hijos, con el objetivo de favorecer la dinámica de la asamblea. Para facilitarlo se alargará el horario de acogida hasta las 19h. Para aquellas familias asociadas a la AFA este servicio será gratuito, para las familias no asociadas tendrá un coste de 5 € (por 2 horas y media).

CONFIRMAR ACOGIDA
Pueden confirmar el servicio de acogida a: afa.comissiofestes@gmail.com
O a través del siguiente formulario:

Deseo servicio de acogida:

Error: Formulario de contacto no encontrado.

Las familias que quieran inscribirse en el AFA el mismo día de la Asamblea podrán hacerlo entregando la cuota personalmente.