Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

Vols ser part de les decisions de l’escola?
Vols convertir en accions la veu de les nostres famílies?

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola. En ell estan representats tots els membres de la comunitat educativa i està implicat en moltes decisions que afecten al dia a dia del centre. Es per això que cal convocar eleccions als representants de les famílies que hi formaran part.

Calendari

 • Entrega formularis a families – 20 i 21 novembre
 • Xerrada informativa amb Berta – dijous 23 novembre
 • Convocatòria candidatures Fins – dilluns 27 novembre
 • Votació – dilluns 11 desembre

Volem que el Consell Escolar sigui un espai proper, de caliu, de comunicació, que ens permeti reflexionar i treballar conjuntament per a assolir el nostre objectiu comú, garantir que els i les alumnes tinguin les eines necessàries per al seu creixement dins l’escola.

La composició del consell escolar (que es renova com mínim cada 2 anys) ha de ser la següent:

 1. El director o directora, que el presideix.
 2. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 3. Tres representants del professorat elegits pel claustre.
 4. Tres representants de les families, elegits respectivament per ells i entre ells. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de famílies del centre.
 5. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal
 6. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

Funcions principals del consell:

 • Participar en l’elaboració i aprovació del projecte educatiu, normes d’organització i funcionament de centre, i carta de compromís.
 • Aprovació de la programació general anual, pressupost i rendiment de comptes.
 • Acords de col·laboració amb entitats o institucions.
 • Directrius per a la programació de les sortides escolars i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el funcionament.

Si vols saber en què consisteix  ser membre del consell escolar, el 23 de novembre, a partir de les 4:15 pm, Berta estarà a la nostra disposició per respondre totes les preguntes.

Funcions principals del consell:

Més informació
Decreto BOE: DECRET 102/2010, de 3 d’agost
Consulta a Berta: a8075611@xtec.cat
Formulari candidats.

Cartell dels candidats a les eleccions del Consell Escolar: