Reunió mestres i comissions 11 d’Octubre

Reunió mestres i comissions 11 d’Octubre

A aquesta primera reunió amb les mestres hi van assistir per part de l’escola, tot l’equip directiu, pedagògic, logístic i de recolzament. Per part de les famílies hi vam assistir alguns membres de les tres comissions actives en aquests moments: espais, menjador i festes i comunicació. Deixem un breu resum del que es va parlar així com un enllaç als informes de cadascuna de les comissions per a qui vulgui tenir-ne més detalls.

Temes en general

El nom de l’escola està per definir. La decisió es vol que sigui entre tots i totes: equip pedagògic, mestres i famílies. Es va acordar que les mestres proposaran un parell de noms, i nosaltres un parell més. Ens van recomanar no centrar-nos en el territori (carrers o espais) sinó també en altres característiques més personals.

Es realitzarà una votació final un cop tinguem les propostes per part de les mestres.

Comisió de Comunicació

Es va traslladar a la Berta la preferència de les famílies de fer la web de l’AFA conjuntament amb la de l’escola. Ella va quedar en esbrinar si el manteniment tècnic de la web conjunta podria repartir-se entre l’AFA i l’escola. A més es va acordar:

  • Començar una web senzilla de l’AFA en un lloc gratuït com wordpress.com per, una vegada definit el nom de l’escola, poder aconseguir el domini i unir les dues webs sota aquest domini i una plantilla predeterminada.
  • Un cop tinguem el nom, realitzar una convocatòria per a què qui vulgui pugui presentar alternatives de logos i votar-los entres les famílies i les Mestres.
  • Afegir al nom “participació”, quedant el nom de Comunicació i Participació

 


En esta primera reunión entre maestras asistió, por parte de la escuela, todo el equipo directivo, pedagógico, logístico y de apoyo.  Por parte de las familias asistimos algunos miembors de las 3 comisiones activas en estos momentos: espacios, comedor y fiestas y comunicación.  Dejamos un breve resumen de lo que se habló y un link a los reportes de cada comisión para quien le interese saber más detalles.

Temas en general

El nombre de la Escuela está definir. La decisión se quiere que sea entre todos: equipo directivo, maestras y familias.  Se acordó que las maestras propongan un par de nombres y nosotros un par más. Nos recomendaron no centrarnos en el territorio (como calles o espacios) sino también en otras características más personales.

Se realizará una votación final una vez tengamos las propuestas de parte de las maestras.

Comisión de Comunicación

Se trasladó a Berta la preferencia de las familias de realizar la web del AFA en conjunto con la de la Escuela.  Berta quedó en averiguar si el mantenimiento técnico de la web conjunta podría repartirse entre AFA y Escuela. Además se acordó:

  • Empezar una web sencilla del AFA en un sitio gratuito como wordpress.com para, una vez definido el nombre de la Escuela, poder conseguir el dominio y unir ambas webs bajo este dominio y una plantilla predeterminada.
  • Una vez tengamos nombre, realizar una convocatoria a los que quieran presentar alternativas de logos y votarlos entre maestras y familias.
  • Añadir al nombre “y participación”, quedando Comisión de Comunicación y Participación

Pueden leer el informe completo aquí.

 

 

Comisión de Acollida, Menjador, Fiestas

Pueden leer el informe completo aquí.

Comisión de Espai

Pueden leer el informe completo aquí.